Membership Committee

Riyadh Region

Waleed AlRashoud  

Jeddah Region

Saif Bajnaid

Talah Shakhshir

Sharqiyah Region

Ryoof Aldabal 

©2020 by Saudi Youth Ambassadors Group. Version 2.0